1
2
3
4
5
پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا پایان شهریور ۱۳۹۶

پروژه

پیشرفت فیزیکی واقعی

         احیا

%۱۰۰

فولادسازی

فولاد سازی فاز یک

%۹۶.۳۸

فولاد سازی فاز دو

%۵۵.۰۳

     گندله سازی

-

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پمپ های برداشت آب از دریا

%۶۵.۵۳

خط انتقال GRV

%۱۰۰

خط انتقال GRP

%۱۰۰

RO۱

%۸۲.۳۷

فاز اول RO۲

%۱۰۰

فاز دوم RO۲

%۷۳.۵۰

RO۳

%۱۰۰

RO۴

%۱۰۰

RO۵

%۹۴.۱۶

زیرساخت

تامین گاز

%۱۰۰

تامین برق

%۸۷.۲۷

راه آهن

%۳۵.۷۶

تصفیه خانه فاضلاب

%۷۲.۵۸

سایر پروژه های زیرساخت

%۳۹.۷۰