1
2
3
4
5
پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا پایان آذرماه ۱۳۹۵

پروژه

پیشرفت فیزیکی واقعی

         احیا

%۱۰۰

فولادسازی

فولاد سازی فاز یک

%۹۴.۷۹

فولاد سازی فاز دو

%۳۷.۰۹

     گندله سازی

-

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پمپ های برداشت آب از دریا

%۶۵.۵۳

خط انتقال GRV

%۱۰۰

خط انتقال GRP

%۱۰۰

RO۱

%۶۹.۲۵

فاز اول RO۲

%۱۰۰

فاز دوم RO۲

%۷۳.۵۰

RO۳

%۱۰۰

RO۴

%۱۰۰

RO۵

%۵۹.۹۳

زیرساخت

تامین گاز

%۱۰۰

تامین برق

%۸۶.۴۵

راه آهن

%۳۵.۷۶

تصفیه خانه فاضلاب

%۶۹.۱۴

سایر پروژه های زیرساخت

%۳۹.۷۰