1
2
3
4
5
صادرات
     مدیریت صادرات :

    مهندس معینی
    تلفن تماس:  ۸۸۹۱۶۵۴۷-۰۲۱
    تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۵۳۸۰۵
    داخلی :(۱۳۵)

    پست الکترونیک : moini@sksco.ir