1
2
3
4
5
مرکز آرشیو فنی ( DCC )
مرکز اسناد و مدارک فنی (آرشیو فنی)

تمامی سازمان‏ها و شرکت‏ها بدون توجه به اندازه و نوع سرويس و خدماتی که ارائه می نمايد، در طول دوران حيات خود به توليد حجم‏های بسيار زيادی از اطلاعات و اسناد مبادرت می نمايند که با گذشت زمان نيازمندی به مديريت آن اسناد و اطلاعات جزو بزرگترين دغدغه های مديران آن سازمان‏ها خواهد گرديد. لذا ایجاد این مرکز در راستای مدیریت اسناد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

مهندسی اسناد یعنی آنالیز، طراحی ساختار و روش مدیریت دوره عمر اسناد به شکلی که بتوان اسناد را برای کاربردهای مهندسی و تجاری بصورت مناسب در اختیار داشت .

این واحد با هدف جمع آوری، مستند سازی، طبقه بندی، نگهداری و کنترل اسناد و مدارک فنی بصورت منسجم و یکپارچه ( Hard Copy و دیجیتالی ) تشکیل گردیده است.

از مهمترین اهداف این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• ارائه یک روش مناسب جهت کدگذاری (کدینگ) اسناد و مدارک شرکت یا سازمان
• تبدیل نمودن اسناد فیزیکی موجود در سازمان به نسخه های الکترونیکی
• ارائه راهکارهای مناسب جهت پردازش، ارسال و توزيع اسناد و اطلاعات در سازمان
• امکان تنظیم سطوح دسترسی مختلف به اسناد و اطلاعات
• ارائه راهکارهای پايدار در خصوص ذخيره سازی امن و بلند مدت حجم‏های بسيار بالا از اطلاعات و اسناد
• ارائه راهکارهای مناسب جهت تخمين نرخ رشد اسناد در سال‏های آتی و جلوگيری از افزونگی اطلاعات در سازمان
• امکان جستجوی سریع و دقیق اسناد
• دسته بندی اسناد و مدارک فنی سازمان
• ارائه روش‏های امحاء (‌نابود سازی) اسناد و اطلاعاتی که زمان عمر آنها سپری گشته است.
• ...