دوشنبه 3 مهر 1402

طراحی و مهندسی مجدد

با توجه به جایگاه ویژه دانش فنی طراحی و ساخت ، افزایش قابلیت هاي طراحی محصول و بهبود آن می تواند نقش مؤثري در تولید کیفی و افزایش بهره وري تولید محصولات صنعتی داشته باشد. مهندسی مجدد به عنوان یک استراتژي جدید در رفع نیازهاي مهندسی، نقش مؤثري ایفا کرده و توانسته است هزینه هاي طراحی و تولید را به میزان زیادي کاهش دهد . سیکل طراحی تا تولید ، سیکل طول عمر محصول و فاکتورهاي مختلف طراحی محصول نظیر: قابلیت اطمینان ، قابلیت کارکرد ، قابلیت پاسخگویی به نیازهاي بهره بردار ، از مواردي هستند که با اعمال روشهاي مهندسی مجدد قابل دسترسی هستند. در حقیقت هدف اصلی در مهندسی مجدد، بازنگری در تجهیزات، مکانیزم ها، سیستم ها و... در جهت افزایش کارآیی می باشد. به عبارت دیگر، مهندسي مجدد شامل تحلیل سیستم ها و مکانیزم ها، بازطراحی قطعات و تجهيزات، شبیه سازی فرآیندهای مهندسی و... بوده و با هدف توسعه و انتقال تکنولوژي های جديد در راستاي بروز رساني، بومی سازی و ارتقاء عملکرد کارآيي قطعات و تجهیزات گام برمی دارد. وجود تحریم ها، فرسودگی قطعات ناشی از کارکرد و عوامل مختلف دیگر سبب می شود تا سازمان ها برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشکل و صرف زمان بسیار شوند که این امر منجر به عدم تأمین به موقع قطعه یا صرف هزینه زیاد برای شرکت شده و می تواند باعث توقف خط تولید گردد. بدون شک با اعمال تغییرات جزئی در مکانیزم ساخت قطعات، ضمن ایجاد توان ساخت داخل، می توان با بهینه سازی تجهیز موجب افزایش طول عمر و کاهش زمان دسترسی گردید. ضمناً با نوآوری در مهندسی مجدد قطعات و تجهیزات می توان به ساخت اقتصادی و با کیفیت تر و عمر بالاتر دست یافت.

انواع طراحی مجدد شامل موارد ذیل است:

  • طراحی قطعه یا تجهیز جدید

    در برخی قطعات و تجهیزات ممکن است به دلایل مختلف از جمله عدم ارائه نقشه و مدارک فنی از سوی سازنده، عدم ارائه قطعات یدکی از سوی سازنده یا فروشنده و یا تحریم های تجهیزاتی و نظایر آن، نیاز به ساخت و تولید قطعه باشد. در اینصورت چاره ای جز بکارگیری تکنیک های مهندسی معکوس و طراحی مجدد وجود ندارد.

  • اصلاح طراحی قطعه یا تجهیز موجود

    در این نوع طراحی، بر حسب نیاز سازمان و پس از انجام مهندسی معکوس، نسبت به بهبود مشخصات طراحی و بهینه کردن آنها و در نتیجه افزایش قابلیت های طراحی، کاهش هزینه های ساخت و بهبود کارآیی و دوام و عمر قطعه یا تجهیز با بهره گیری از روش های تحلیل و شبیه سازی اقدام می گردد.

  • طراحی قطعات آسیب دیده، مستهلک شده و یا شکسته

    هنگامی که قطعه حساسی آسیب می بیند و یا دچار خرابی و شکست می گردد، در صورتیکه قطعه یدکی موجود نباشد و یا نقشه و مدارک فنی مربوطه در دسترس نباشد، با استفاده از روش های مهندسی معکوس و طراحی مجدد اقدام به بازطراحی نموده و سپس نسبت به بازسازی و یا ساخت نمونه جدید اقدام می گردد.