جمعه 28 مرداد 1401

حوزه مدیرعامل

حوزه مدیرعامل

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
مسئول دفترمدیرعامل  حامد علی شیر 076-31917020 7020-5101 h.alishir@sksco.ir
رییس روابط عمومی  سعید تقی زاده 076-31914410 4410 s.taghizadeh@sksco.ir
دفتر روابط عمومی علی عسکری 076-31914428 4428 a.askari@sksco.ir
دبیرخانه  مرضیه پیکار 076-31915112 5112 -------
مدیر امور قراردادها  مرتضی خلیفه سلطانی 076-31917666 7666 m.khalifehsoltany@sksco.ir
رئیس امور قراردادها فاطمه صادقی 076-31915262 5262 s.sadeghi@sksco.ir
دفتر حراست   رضا بادپروا 076-31916628 6628 -------