شنبه 26 خرداد 1403

حوزه مدیرعامل

حوزه مدیرعامل

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی
مدیر حوزه مدیرعامل مرتضی برین مهر 076-33530284 5234
مدیر حقوقی عابدین رستمی 076-31917666 7666
رئیس دفتر مدیرعامل امین قاسمی 076-31917020 7020-5101
رئیس روابط عمومی  سعید تقی زاده 076-31914410 4410
رئیس امور قراردادها فاطمه صادقی 076-31918822 8822
سرپرست دبیرخانه حامد علیشیر 076-31917667 7667
دفتر روابط عمومی علی عسکری 076-31914428 4428
دفتر حراست   سعید دهقان زاده 076-31916628 6628