چهارشنبه 9 فروردین 1402

حوزه مدیرعامل

حوزه مدیرعامل

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
مسئول دفترمدیرعامل امین قاسمی 076-31917020 7020-5101
رییس روابط عمومی  سعید تقی زاده 076-31914410 4410 s.taghizadeh@sksco.ir
دفتر روابط عمومی علی عسکری 076-31914428 4428 a.askari@sksco.ir
دبیرخانه  مرضیه پیکار 076-31915112 5112 -------
مدیر حقوقی عابدین رستمی 076-31917666 7666
رئیس امور قراردادها فاطمه صادقی 076-31915262 5262 s.sadeghi@sksco.ir
دفتر حراست   سعید دهقان زاده 076-31916628 6628 -------