چهارشنبه 29 فروردین 1403

سیستم ارتباط با مشتریان CRM

ارتباط با مشتریان

نام و نام‌خانوادگی دفتر تلفن داخلی مستقیم نمابر ایمیل
سرکار خانم جدی بندرعباس 268 , 33530264 - 076 6618 - jeddi@sksco.ir

خدمات مشتریان

نام و نام‌خانوادگی دفتر تلفن داخلی مستقیم نمابر ایمیل
سرکار خانم صمدی بندرعباس 268 , 33530264 - 076 6619 - samadi@sksco.ir