شنبه 26 خرداد 1403

تعریف کلی واحد

واحد مهندسی ساخت و بومی سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف ایجاد دانش فنی جهت ساخت داخلی قطعات و تجهیزات، شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند داخلی و همچنین پیش بینی و رفع نیازهای سازمان در زمینه بومی سازی قطعات، راه اندازی گردید.

ساختار واحد مهندسی ساخت و بومی سازی متشکل از زیر مجموعه های زیر می باشد :

 • مهنـدسی معکـوس
  • تهیه و اصلاح نقشه
  • تهیـه شناسنامه فنی
  • تهیـــه دیتـا شیت
  • تعیین استانـــدارد
 • طراحی و مهندسی مجدد
  • طراحی
  • بهینه سـازی
  • نظارت و اظهار نظر فنی
 • تکنولوژی و کنترل ساخت
  • شناسایی و اولویت بندی درخواست ها
  • شناسایی و ارزیابی فنی سازندگان
  • بازرسی فنی قطعات