شنبه 26 خرداد 1403

مهندسی تجهیزات و استانداردها

این واحد با هدف پشتیبانی فنی از فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان و در راستای افزایش قابلیت تعویض پذیری و استانداردسازی قطعات و تجهیزات تشکیل گردیده است. تدوین شناسنامه فنی قطعات و تجهیزات و استانداردهای مربوطه از جمله فعالیت های اصلی این واحد می باشد.

  • تدوین اطلاعات فنی قطعات و تجهیزات بر اساس نيازها و شرايط ارائه شده بر اساس استانداردهاي بين المللی
  • استانداردسازي قطعات پرمصرف به منظور يكپارچه سازي قطعات در محدوده استانداردهاي مربوطه