شنبه 26 خرداد 1403

تضمین کیفیت

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به منظور اثبات در توانایی پایدار در تولید محصولات، تامین نیازمندیهای مشتریان، رضایت ذینفعان و رعایت الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، و بهبود مداوم فرآیندها از طریق به کارگیری موثر نظام مدیریت یکپارچه (IMS) براساس استانداردهای ISO9001:2015 , ISO14001:2015 OHSAS18001:2007,فرآیندهای سازمان را شناسایی نموده و با پایش واندازه گیری مداوم آنها نسبت به بهبود مستمر آنها تلاش می نماید.

در طرح ریزی اهداف ، فرآیندهای اصلی مد نظر قرارگرفته اند که کلیه عملیات تولید آهن اسفنجی وشمش فولادی در این طبقه بندی قرار می گیرند.همچنین بادردسترس قرار دادن منابع وگردآوری وبکارگیری دائم داده ها واطلاعات هر فرآیند ، کلیه عملیات اجرایی و پایش فرآیندها را پشتیبانی کرده و با استفاده از روش های مناسب نظیر ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت ، بهبود مداوم فرآیندها را تضمین می نماید. همچنین در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش فرآیندهای واگذاری شده به غیر نیز تحت نظارت و کنترل می باشند.

فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه در تولید آهن اسفنجی وشمش فولادی در دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (مجموعا ً 20 فرآیند) شناسایی شده است. که این فرآیندها در راستای کلیه واحدهای شرکت فولاد کاوه جنوب کاربرد دارد.

توالی این فرآیندها وتعامل میان آنها در نقشه فرآیندی بصورت شماتیک نشان داده شده و جزئیات آن در مستندات جاری سازمان تشریح گردیده است. به منظور اطمینان از اثر بخشی اجرا وکنترل این فرآیندها ، معیارها و شاخص هایی نیز مشخص گردیده است. منابع و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی اجراء وپایش این فرآیندها نیز در دسترس می باشد و این فرآیندها بطور مرتب مورد پایش ، اندازه گیری وتجزیه وتحلیل قرارمی گیرند.

با توجه به نتایج پایش و اندازه گیری ، اقدامات لازم برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مستمر این فرآیندها انجام می شود.ضمنا ًسوابق اندازه گیریهای مربوط به فرآیندها نیز بعنوان یکی از ورودیهای بازنگری مدیریت می باشد.