شنبه 26 خرداد 1403

واحد نسوز

واحد نسوز عملیات نسوزکاری کوره قوس، پاتیل ها، تاندیش ها، سیستم های خروج مذاب از پاتیل (LG_21) و تاندیش (CNC) را انجام می دهد و در حین تولید کنترل و بازرسی مستمر از این قسمت ها را برعهده دارد.