شنبه 26 خرداد 1403

کنترل کیفی مواد و کالا

امور کنترل کیفی و آزمایشگاه ها همسو با سایر واحدهای شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در راستای اهداف و استراتژی های کلان تعریف شده با به کارگیری موثر از نیروهای جوان، تکنیک ها، ابزارها و دستگاه های موجود فعالیت می نماید. در این زمینه با ایجاد گروه های کاری ،تدوین شناسنامه های کنترلی و بهره گیری از استاندارد های مورد نیاز در حوزه های مختلف اقدام به بازرسی ،کنترل و پایش کیفیت در تمامی مراحل تعیین شده می نماید. مهم ترین فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد.