سه شنبه 26 تیر 1403

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه‌‌ها  (تیرماه 1400)

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پروژه درصد پیشرفت
پمپ های برداشت آب از دریا 98/75%
خط انتقال GRV %۱۰۰
RO۱ 99/64%
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ 89.02%
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۱۰۰

زیرساخت

پروژه درصد پیشرفت
تامین گاز %۱۰۰
تامین برق 94.94%
تصفیه خانه فاضلاب 99/37%
پروژه درصد پیشرفت
فولاد سازی فاز یک %۱۰۰
فولاد سازی فاز دو 95/23%
پروژه درصد پیشرفت
احیا %۱۰۰