دوشنبه 30 فروردین 1400

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه‌‌ها  منتهی به اسفند ماه 1399

تامین ، تصفیه و توزیع آب

پروژه درصد پیشرفت
پمپ های برداشت آب از دریا 96.52%
خط انتقال GRV %۱۰۰
RO۱ 98.28%
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ 89.02%
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۱۰۰

زیرساخت

پروژه درصد پیشرفت
تامین گاز %۱۰۰
تامین برق 94.94%
تصفیه خانه فاضلاب 98.45%

فولادسازی

پروژه درصد پیشرفت
فولاد سازی فاز یک %۱۰۰
فولاد سازی فاز دو 94.30%

آهن سازی‌

پروژه درصد پیشرفت
احیا %۱۰۰