شنبه 26 خرداد 1403

آرشیو مزایده

آرشیو مزایده

عنوان شماره آگهی دوره شروع پایان
اطلاعیه مهم تکمیلی فروش محصولات ضایعاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) اطلاعیه شماره 2 نوبت اول 1402/12/14 1402/12/22
اطلاعیه مهم فروش محصولات فرعی مازاد و ضایعاتی اطلاعیه شماره 1 نوبت اول 1402/07/24 1402/12/29
مزایده آهن اسفنجی نوبت اول 1402/04/27 1402/04/30
مزایده فروش صادراتي شمش نوبت اول 1402/04/18 1402/04/19
آگهی مزایده عمومی فروش بخشی از ماشین آلات و تجهیزات مستعمل مربوط به خط کوره سیمان (تر) نوبت اول 1399/11/03 1399/11/15
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره 001-002-21-08-1399 "مخلوط نرمه گندله و نرمه آهن اسفنجی و لجن آهن اسفنجی" 1399-08-21-002-001 نوبت اول 1399/08/24 1399/09/18
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره 001-001-21-08-1399 "مواد ضایعاتی مازاد بر نیاز "نرمه آهن اسفنجی" 1399-08-21-001-001 نوبت اول 1399/08/24 1399/09/18
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره ۰۰۰۰۲/۲ ( فروش اموال ضایعاتی خود ، شامل نرمه آهن اسفنجی ) ۰۰۰۰۲/۲ نوبت اول 1398/10/04 1398/10/15
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره ۰۰۰۰۱/۲ ( فروش اموال ضایعاتی خود ، شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی ) ۰۰۰۰۱/۲ نوبت اول 1398/10/04 1398/10/15
آگهی مزایده عمومی شماره 00001/2 ( اموال ضایعاتی خود ، شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی ) 00001/2 نوبت اول 1398/09/25 1398/10/02
آگهی مزایده عمومی شماره ۰۰۰۰2/2 ( اموال ضایعاتی خود ، شامل نرمه آهن اسفنجی ) ۰۰۰۰2/2 نوبت اول 1398/09/25 1398/10/02
INTERNATIONAL AUCTION SKSCO/ DF - 1398/08/09 1398/08/14
INTERNATIONAL AUCTION SKSCO/ PF-DRIS - 1398/08/09 1398/08/14
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره 00001-0000-23-06-1398 ( اموال مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود، شامل مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی) 1398-06-23-0000-00001 - 1398/06/24 1398/07/30
تمدید آگهی مزایده عمومی شماره 00002-0000-23-06-1398 ( اموال مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود ، شامل نرمه آهن اسفنجی ) 1398-06-23-0000-00002 - 1398/06/24 1398/07/30
تمدید آگهی مزایده عمومی فروش اموال ضایعاتی - 1397/07/04 1397/05/11
آگهی فراخوان عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره ۰۰۰۲-۰۰۰۰ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 0000-0002 - 1397/09/14 1397/09/29
آگهی فراخوان عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره ۰۰۰۱-۰۰۰۰ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 0000-0001 - 1397/09/14 1397/09/29
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره ۰۰۰۲-۰۰۰۱ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 0001-0002 - 1397/09/12 1397/09/29
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره ۰۰۰۶-۰۰۰۳ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 0003-0006 - 1397/09/12 1397/09/29
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره ۰۰۰۵-۰۰۰۳ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش 0003-0005 - 1397/09/12 1397/09/29
مجموع موارد: 21 عدد در 1 صفحه