سه شنبه 26 تیر 1403

خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تعالی در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرارداده، و توجه به حفاظت و پاسداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند.
در این راستا با اعتقاد راسخ به اینکه اگر کار به درستی برنامه ریزی شده و اجرا شود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند، بر آنیم تا به عنوان سازمان برتر در سطح کشور و خاور میانه، با عملکردی منطبق با استانداردهای جهانی، اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای سیستم مدیریت HSE، قرار دهیم:

 • ایجاد یک محیط کار سالم
 • انطباق کامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی، و محیط زیست (HSE) ملی و بین المللی و حتی فراتر از آنها
 • حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژی، و تلاش در جهت کاهش مداوم آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و حرکت به سوی پیشگیری از هر گونه آلودگی
 • پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، کاهش حوادث، مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار
 • عدم پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر
 • آشنا بودن کامل هر یک از کارکنان با کار، و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار
 • ایجاد تناسب بین کارکنان و کار محوله
 • مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد یک محیط کار عاری از اعتیاد
 • توسعه فرهنگ HSE و دستیابی به رویکرد فعال به HSE
 • بهبود مداوم عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی دستیابی به اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضامن موفقیت همه جانبه فولاد کاوه جنوب کیش در کسب و کار خویش خواهد بود.