شنبه 5 اسفند 1402

فروش اقلام مازاد و ضایعات

فروش اقلام مازاد و ضایعات

نام و نام‌خانوادگی دفتر تلفن داخلی مستقیم نمابر ایمیل
سرکار خانم مریدی بندرعباس 268 , 33530264 - 076 6632 - moridi@sksco.ir