جمعه 4 خرداد 1403

پروژه های مهندسی

کد: 2300120002
شرح کالا: توزیع کننده گندله
محل استقرار: کوره احیاء واحد احیاء مستقیم
وضعیت انجام: طراحی و مهندسی معکوس
کد: 2300320011
شرح کالا: مجموعه چرخ متحرک
محل استقرار: حرکت طولی جرثقیل بیلت واحد فولادسازی
وضعیت انجام: طراحی و مهندسی معکوس
کد: 2020440005
شرح کالا: سیلندر پنوماتیک
محل استقرار: مکانیزم دبورینگ واحد فولادسازی
وضعیت انجام: طراحی و مهندسی معکوس