شنبه 5 اسفند 1402

پروژه آب شیرین کن‌ها

پروژه آب شیرین کن ها شامل 3 واحد تولید آب صنعتی ( آب شیرین کن های سایت ساحلی RO3-RO4,5-RO1) با ظرفیت های متفاوت و در مجموع 55،000 متر مکعب در شبانه روز است که 25،000 متر مکعب آن به بهره برداری رسیده و 30،000 متر مکعب آن با توجه به آغاز عملیات پیش راه اندازی، در 3 ماهه نخست سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 2 واحد تولید آب دمین (آب شیرین کن های میانی RO2) با ظرفیت مجموع 34،000 متر مکعب در شبانه روز که 17،000 متر مکعب آن به بهره برداری رسیده و 17،000 متر مکعب مابقی در 3 ماهه نخست سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.