سه شنبه 26 تیر 1403

خط انتقال دفنی برق ۳۳ کیلو ولت

خط انتقال دفنی برق ۳۳ کیلو ولت به سایت ساحلی انتقال برق از پست اصلی شرکت به سایت جنوبی و تامین برق ۴ واحد آب شیرین کن شرکت واقع در سایت ساحلی به طول 6،000متر بوسیله این خط انجام می پذیرد که تامین و اجرای این پروژه به طور کامل به شرکت های داخلی واگذار و در سال 9۵ وارد فاز بهره برداری شده است.