چهارشنبه 27 تیر 1403

پست برق ۶.۶ / ۳۳ کیلو ولت

پروژه احداث پست برق 6.6 / ۳۳ کیلو ولت سایت ساحلی و احداث پست اسکله توزیع برق واحد های آب شیرین کن سایت ساحلی بوسیله این پست انجام می پذیرد که از سال 9۳ آغاز و در سال 96 به بهره برداری کامل رسیده است.