دوشنبه 3 مهر 1402

معاونت طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
دفتر معاونت طرح و توسعه سالاری 076-31917080 7080 salari@sksco.ir
معاونت طرح و توسعه رضا حیدری دریاسری 076-31917081 7081 salmasi@sksco.ir