چهارشنبه 6 مهر 1401

معاونت طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
دفتر معاونت طرح و توسعه سالاری 076-31917080 8801 salari@sksco.ir
معاونت طرح و توسعه حمیدرضا سلماسی 076-31917081 7081 salmasi@sksco.ir
مدیر پروژه زیرساخت حسین علیمحمدی 076-31918816 8816 alimoammadi@sksco.ir
مدیر اجرایی پروژه ها رضا حیدری دریاسری 076-31918808 8808 heydari@sksco.ir
مدیریت برنامه ریزی سعید ستودگان 076-31918818 8818 sotoudegan@sksco.ir
مدیریت پروژه میلاد باقری 076-31918841 8841 mi.bagheri@sksco.ir