چهارشنبه 6 مهر 1401

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
معاونت منابع انسانی غلامعلی داورپناه 076-31917041 - davarpanah@sksco.ir
مدیر امور اداری ملیحه دادفرمای 076-31917040 5233 dadfarmay@sksco.ir
آموزش و تشکیلات بهناز حسامی 076-31915196 5196 b.hesami@sksco.ir
ایمنی و بهداشت 076-31918888 8888
محیط زیست احمد انق 076-31917442 7442 a.onagh@sksco.ir
خدمات و پیشتیبانی عقیل مهدوی زاده 076-31915177 5177
بهداری حامد جاودانی 076-31916642 6642 h.javdani@sksco.ir