چهارشنبه 6 مهر 1401

معاونت خرید

معاونت خرید

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
معاونت خرید جواد ابراهیمی 076-31917071 2135 j.ebrahimi@sksco.ir
سرپرست خرید محسن محبی 076-31918847 8847 mohebbi@sksco.ir