دوشنبه 3 مهر 1402

معاونت خرید

معاونت خرید

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
معاونت خرید سعید لک 076-31917071 7071 s.lak@sksco.ir
سرپرست خرید محسن محبی 076-31917175 7175 mohebbi@sksco.ir