چهارشنبه 6 مهر 1401

معاونت فروش

معاونت فروش

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
دفتر معاونت فروش دفتر معاونت فروش 076-31917061 6607-6602 -------
سرپرست معاونت بازاریابی و فروش   مصطفی معینی 076-31912141 2141 moini@sksco.ir
مدیر فروش داخلی  احمد طاهری نصر 076-31912142 2142 atn.export@sksco.ir