چهارشنبه 6 مهر 1401

معاونت بهره برداری

معاونت بهره‌برداری

دپارتمان نام و نام خانوادگی شماره مستقیم شماره داخلی ایمیل
معاونت بهره برداری سعید جهانی 076-31917090 8867-7091 s.jahani@sksco.ir
مدیریت فولادسازی ................ 076-31917500 7500-7501 ............................
مدیریت آهن سازی سعید خانی 076-31915154 5154 khani@sksco.ir
مدیر نت فولادسازی حسین خیاطی 076-31915154 5154 h.khayati@sksco.ir
مدیر برنامه ریزی فنی فرزام بحرینی 076-31918848 8848 f.bahreyni@sksco.ir
مدیر نت آهن سازی مرتضی معلمیان 076-31915129 5129 m.moalemian@sksco.ir
مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مصطفی زیدآبادی 076-31910000 ---- m.zeydabadi@sksco.ir