شنبه 18 آذر 1402

کنترل کیفی محصول نهایی

 • بازرسی گرم شمش

  هدف: کاهش تولید شمش های نامنطبق

  پارامترهای کنترلی: متراژ ،(Rhombidity)، ترک و هرگونه عیب قابل مشاهده در این ایستگاه محل: حین تولید شمش ها در ایستگاه ریخته گری

 • بازرسی سرد شمش

  هدف: کنترل و چک شمش های تولیدی و یافتن هرگونه عیب و محصول نامنطبق و دسته بندی شمش های تولیدی

  پارامترهای کنترلی: بازرسی چشمی و کنترل تمامی عیوبی که وجود آن ها امکان پذیر است.

  محل: بسترهای بازرسی سرد

 • بازرسی بسترهای برش

  هدف: کنترل فرایند تصحیح و برش شمش های نامنطبق ابعادی

  پارامترهای کنترلی: متراژ شمش ها و وجود حفره های مرکزی

  محل: بستر برش شمش های ابعادی

 • بازرسی قبل از خروج شمش ها

  هدف: کنترل و مطابقت شمش ها با بارنامه و بازرسی نهایی قبل از خروج محصولات از شرکت

  محل: ایستگاه خروجی