چهارشنبه 6 مهر 1401

نیازها و اولویت های تحقیقاتی

کد پروژه تحقیقاتی حوزه/ معاونت ناحیه/ مدیریت عنوان پروژه مشخصات RFP توضیحات
RD-Po-99-0001 بهره برداری احیاء راهکار جهت افزایش طول عمر تیوبهای ریفرمر ---
RD-Po-99-0002 بهره‌برداری فولاد‌سازی ریشه یابی و ارائه راهکار در کاهش سایش چرخ و ریل جرثقیلهای کارخانه فولاد سازی
RD-Po-99-0004 بهره‌برداری فولاد‌سازی اثر پارامترهای عملکردی موثر در کاهش مصرف نسوز پاتیل
RD-Po-99-0005 بهره‌برداری فولاد‌سازی تاثیر پارامترهای موثر بر کاهش پوسته اکسیدی در شمش
RD-Po-99-0006 بهره‌برداری فولاد‌سازی موازنه جرم و انرژی در کوره قوس الکتریکی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
RD-Po-99-0007 بهره‌برداری احیاء کاهش چسبندگی ذرات به ایمپلر غبارگیرها و افزایش راندمان و کارآیی مجموعه غبارگیرها
RD-Po-99-0008 بهره‌برداری احیاء بررسی عوامل موثر بر روی مصرف کاتالیستها در کوره احیاء مستقیم
RD-Po-99-0009 بهره‌برداری احیاء بررسی کاهش آلودگی غبار گیرهای سیستم انتقال مواد در کارخانه آهن سازی
RD-Po-99-0010 بهره‌برداری احیاء کاهش تاثیر یون کلراید بر روی فلکسیبلهای فیدگس و تیوب باندهای فیدگس