یکشنبه 14 آذر 1400

آزمایشگاه و کنترل کیفی

پس از حصول اطمینان از صحت آنالیز بیلت تولید شده توسط آزمایشگاه مطابق با استاندارد مورد نظر و خواسته شده از طرف مشتری ، بیلتها توسط واحد کنترل کیفیت بصورت گرم و سرد بازرسی می گردند.

بازرسی گرم بیلتها:

هدف از بازرسی گرم ، کنترل عیوب ریخته گری که به صورت چشمی قابل مشاهده می باشد که در ابتدای بازرسی خط های ماشین ریخته گری کنترل و بیلتهای معیوب جداسازی می شوند و در صورت مشاهده هر گونه عیبی بلافاصله به مسئول ایستگاه ریخته گری جهت رفع عیب اطلاع رسانی می شود.

بازرسی سرد بیلتها:

هدف: شناسایی کلیه عیوب ظاهری شمش بر اساس جدول شماره SKS-F51200001 عیوب می باشد. در این مرحله عیوبی مثل کمربند، ترک طولی، ترک عرضی- تخلخل، فرورفتگی- بادکردگی و سایر عیوب دیگر بررسی و کنترل می گردد.در این مرحله به صورت رندم چک نمونه از شمش ها جهت کنترل نهایی آنالیز از طریق برش گوشه ای از بیلت به آزمایشگاه ارسال می گردد.
درضمن از هر ذوب به رندم برش مقطعی جهت کنترل عیوب سطح مقطع داخلی شمش صورت می گیرد و در نهایت محصولات تولید شده به انبار محصول جهت دپو و فروش تحویل داده می شود .