یکشنبه 14 آذر 1400

تامین و حمل مواد

واحد تامین و حمل مواد شامل قسمت های آماده سازی قراضه و تامین مواد افزودنی و فرو آلیاژها می باشد. حمل و آماده سازی قراضه و حمل آهن اسفنجی ، آهک و کربن و فروآلیاژها و سایر مواد لازم توسط این واحد انجام می گیرد.