یکشنبه 30 شهریور 1399

مناقصه

تمدید مناقصه عمومی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزي ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎي ﺳـﺒﺰ کارخانه

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
99035 1399/06/03 1399/07/06 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزي ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎي ﺳـﺒﺰ کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 99/07/06  در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی :

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولا کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88371146-021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 172