شنبه 13 آذر 1400

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره 99037 ( ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻠﯿﻪ درون و ﺑﺮون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮐﻨﺎن خود )

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/07/08 1399/07/20 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻠﯿﻪ درون و ﺑﺮون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮐﻨﺎن خود را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/07/20 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی:

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88371146 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 460