یکشنبه 14 آذر 1400

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره 99036 ( انجام خدمات تعمیر ساختمانهاي اداري، صنعتی، رختکن ها، جاده، ابنیه فنی، شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحی و فاضلاب بهداشتی و صنعتی، اسکلت فلزي و پوشش هاي سقف )

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/07/16 1399/07/30 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد انجام خدمات تعمیر ساختمانهاي اداري، صنعتی، رختکن ها، جاده، ابنیه فنی، شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحی و فاضلاب بهداشتی و صنعتی، اسکلت فلزي و پوشش هاي سقف و اجراي درخواست کارهاي حاصل  ازگزارشات بازرسی  مطابق مشخصات و شناسنامه فنی مندرج در اسناد را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/07/30 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی:

بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88371146-021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 728