جمعه 28 خرداد 1400

مناقصه

تمدید آگهی مناقصه شماره 99301–T - اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﻮار نقاله‌ها و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1399/09/25 1399/10/14 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮار نقاله‌ها و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ خود را مطابق موارد مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل‌های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه‌گذار و نازل‌ترین پیشنهاد واصله برحسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمناً متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 550