پنجشنبه 6 آبان 1400

مناقصه

انتخاب پیمانکار ماشین آلات جهت پاکسازی مذاب سرباره، فولادسازی و واحد انبارها

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1400229 – T 1400/04/26 1400/05/05 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد 1-انتخاب پیمانکار ماشین آلات مورد نیاز جهت پاکسازی مذاب سرباره از داخل اسلگ تونل کوره و خنک سازی در دپو موقت  و انتقال سرباره سرد شده به سایت شهید مهدوی و دپوی منظم در محل مشخص شده فاز 1 و 2 فولادسازی   2-انتخاب پیمانکار ماشین آلات ساعتی مورد نیاز فولادسازی  3-انتخاب پیمانکار ماشین آلات مورد نیاز واحد انبارها. را مطابق موارد مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 05/ 05/ 1400 در پاکت دربسته به  دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 519