جمعه 28 مرداد 1401

مناقصه

آگهی تامین فیلینگ پلی پروپیلن

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
مناقصه شماره 1401268 – T 1401/05/09 1401/05/22 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد تا نسبت به تامین  فیلینگ پلی  پروپیلن  (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره 09171601546 آقای مهندس خواسته تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 127