دوشنبه 14 آذر 1401

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی انتقال نیتروژن مازاد واحد اکسیژن به واحد احیا شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401463 – T 1401/08/07 1401/09/17 تمدید نوبت اول

آگهی سایت: مناقصه شماره 1401463 T

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد تا نسبت به انتقال نیتروژن مازاد از واحد اکسیژن به واحد احیا شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 17/ 09/ 1401 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و با شماره 09215975591 آقای سالاری و در صورت نیاز  به اطلاعات فنی بیشتر با شماره 09177082754 آقای شهبازی تماس حاصل فرمایند.

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 300