چهارشنبه 12 بهمن 1401

مناقصه

تامین اقلام GRP

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1401577 – T 1401/09/13 1401/09/24 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد تا نسبت به تامین اقلام GRP مورد نیاز خود (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 24/ 09/ 1401 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره  09111377636  آقای مهندس ملاکاظمی  و  شماره 09397611308  آقای مهندس محمودی  تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 414