شنبه 5 اسفند 1402

مناقصه

تامین سود مایع 50درصد مورد نیاز

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402698 – T 1402/08/15 1402/08/28 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKS) در نظر دارد نسبت به تامین سود مایع 50درصد مورد نیاز (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28 /08 /1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09016068626 آقای مهندس شریبی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 257