شنبه 5 اسفند 1402

مناقصه

تامین شافت مرکزی و کناری کلوخه شکن مورد نیاز

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1402716 – T 1402/08/15 1402/08/28 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به تامین شافت مرکزی و کناری کلوخه شکن مورد نیاز (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/ 08/ 1402 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش- دفتر حراست تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی  و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره 09171601546 آقای مهندس خواسته تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 297