چهارشنبه 27 تیر 1403

مناقصه

طراحی، تأمین وساخت فیدرهای Spare با استفاده از فضاهای فیدرهای Space در تابلو برق فشار ضعیف MDP

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403280 – T 1403/03/27 1403/05/06 تمدید نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به طراحی، تأمین وساخت فیدرهای Spare با استفاده از فضاهای فیدرهای Space در تابلو برق فشار ضعیف MDP موجود در واحد تصفیه خانه صنعتی (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از تامین کنندگان واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/05/06در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم عزیزی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09354702584 آقای مهندس سیاحتگر تماس حاصل فرمایند.
************************************

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 174