چهارشنبه 27 تیر 1403

مناقصه

تأمین و نصب دسته روتاری تابلوهای واحد الکترو کلرینیشن آب شیرین کن ساحلی و واحدRO2

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403124 – T 1403/04/06 1403/04/30 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به تأمین و نصب دسته روتاری تابلوهای واحد الکترو کلرینیشن آب شیرین کن ساحلی و واحدRO2 (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/04/30 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918823 - 076 خانم معتمدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09354702584آقای مهندس سیاحتگر تماس حاصل فرمایند.
************************************

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 98