سه شنبه 26 تیر 1403

مناقصه

انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم های UPS

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403141 – T 1403/04/07 1403/04/30 نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم های UPS (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/04/30 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند.
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی و جهت نیاز به اطلاعات فنی با شماره 09215975591جناب آقای مهندس سالاری تماس حاصل فرمایند.
************************************

فایل‌های ضمیمه
تعداد بازدید: 164